Regulamin

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW

W RAMACH TZW. CATERINGU HEALTHYMEAL

DEFINICJE

 • Usługodawca – FITNESS INVESTMENTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (KRS: 0000688688, NIP: 8952149943)
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę
 • Produkt – produkt sprzedawany Klientowi za pośrednictwem serwisu www.healthymeal.pl, stanowiący zestaw cateringowy o określonej wartości kalorycznej
 • Usługa – przygotowanie oraz dostarczenie Klientowi produktu
 • Umowa – umowa zawarta z Klientem w ramach systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
 • Seriwis – serwis internetowy http://www.healthymeal.pl/

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Klient korzystający dokonujący zakupu Produktu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 • Przedmiotem zamówienia jest produkt, stanowiący zestaw cateringowy w jednym z poniższych wariantów:
  • Standard – 1200, 1500, 2000, 2500, 2800 kcal,
  • Vege+Fish – 1200, 1500, 2000, 2500, 2800 kcal,
  • Vege – 1200, 1500, 2000, 2500, 2800 kcal,
  • Gluten Free – 1200, 1500, 2000, 2500, 2800 kcal,
  • Fitness – 3200 kcal,
  • Bodybuilding – 4000 kcal,
  • Dieta indywidualna.
 • Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą. W skład zestawu wchodzi 5 posiłków, każdy w oddzielnym opakowaniu  w tekturowej torbie,  z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko. W raz z posiłkami dostarczana jest informacja w formie pisemnej, o tym co dany posiłek zawiera i jaką ma kaloryczność.
 • Posiłki są dostarczane do Klienta w przeddzień przeznaczenia do spożycia, tj. dostarczony zestaw w czwartek, ma swoje przeznaczenie na piątek. Fitness Investments Group Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia rekomenduje spożycie posiłków najpóźniej w następny dzień od chwili dostarczenia. W każdym kolejnym dniu zestawy nie będą zdatne do spożycia. Klient jest zobligowany do sprawdzenia przed spożyciem jakości i kondycji dań, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, do skontaktowania się niezwłocznie celem poinformowania przedstawiciela Fitness Investments Group Sp. z o.o. poprzez kontakt telefoniczny: +48 883 266 747, lub adres e-mail biura: biuro@healthymeal.pl oraz do zaniechania spożycia potraw.
 • Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku HealthyMeal.pl, dostępnym na stronie serwisu: http://healthymeal.pl/

  ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 • Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
  • telefonicznie: pod nr tel.+48 883 266 747,
  • poprzez przeznaczony do tego formularz, dostępny pod adresem http://healthymeal.pl/ (zakładka Zamów Online) dostępny przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę,
  • drogą elektroniczną – pod adresem mailowym biuro@healthymeal.pl przez 7 dni w tygodniu 24h na dobę,
 • Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, datę złożenia Zamówienia, wybrany Produkt, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw, ewentualne koszty dodatkowe i inne istotne dla danego Zamówienia informacje. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 • Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenie do treści potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego otrzymania. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia.
 • Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 15.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
 • Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 15.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wskazane przez healthymeal..pl na stronie internetowej pod adresem: http://healthymeal.pl/ l jako wolne, będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
 • Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować healthymeal.pl (poprzez mail: biuro@healthymeal.pl) o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 • Klient ma prawo do zamówienia tylko jednego Produktu jako zestaw próbny.
 • Przyjęcie Zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez HealthyMeal zapewnienia, że świadczone przez Fitness Investments Group Sp. z o.o. Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Klienta.

  PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 • Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania jego potwierdzenia w jeden z następujących sposobów:
  • przelewem tradycyjnym na wskazane konto
  • przelewem online lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPall, Przelewy24
  • bezpośrednio do rąk dostawcy
 • Za dzień płatności uważany jest:.
  • w przypadku płatności przelewem tradycyjnym: dzień uznania rachunku bankowego Fitness Investments Group Sp. z o.o., kwotą należności za dane Zamówienie lub przesłanie przez Klienta potwierdzenia przelewu na adres mailowy: biuro@healthymeal.pl
  • w przypadku płatności kartą płatniczą: moment autoryzacji transakcji dokonanej kartą płatniczą
  • w przypadku płatności bezpośrednio u dostawcy: dzień otrzymania przez dostawcę gotówki do ręki.
 • Fitness Investments Group Sp. z o.o uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez healthymeal.pl za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego healthymeal.pl  kwotą należności).

  DOSTAWA

 • Dostawa Zamówienia odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
  • we Wrocławiu w godzinach 18:30 – 22:30
 • Dwa zestawy weekendowe (na sobotę i niedzielę) dostarczane są w piątek w godzinach wieczornych.
 • W przypadku nieodebrania Zamówienia przez Klienta, bądź podania nieprawidłowych szczegółów adresu dostawy, Produkt uznaje się za skutecznie dostarczony, a Klient nie jest uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie przypadające na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 • Prawidłowe dostarczenie paczki pod wskazany przez klienta adres dokumentowane jest zdjęciem wykonywanym przez Dostawcę.
 • 7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
 • Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 • Klient uprawniony jest do wstrzymania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż 2 dni robocze przed planowaną datą wstrzymania dostawy Produktu.
 • O zamiarze zmiany lub wstrzymania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Fitness Investments Group Sp. z o.o. telefonicznie pod nr tel. +48 883 266 747 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@healthymeal.pl.
 • Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do wstrzymania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.
 • Usługodawca informuje, że na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ww. ustawy.

  REKLAMACJE

 • W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 • Reklamacja powinna zostać złożona w ciągu 24-godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 • Reklamacja powinna zostać złożona telefonicznie pod nr tel. +48 883 266 747 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@healthymeal.pl i zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 • Reklamację uważa się za złożoną:
  • w przypadku gdy została złożona droga telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi Fitness Investments Group Sp. z o.o, dostępnemu pod numerem telefonu, wskazanym w ust. 2 powyżej
  • w przypadku gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji
 • Reklamacja rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia jej złożenia. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt. 1, reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 • W razie stwierdzenia przez Fitness Investments Group Sp. z o.o., iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Fitness Investments Group Sp. z o.o. poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 • Zwroty należności za Reklamacje rozpatrzone na korzyść Klienta, zostaną zwrócone w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność za Zamówienie. W przypadku płatności dokonanej kartą płatniczą, środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej. W przypadku zwrotu środków na konto bankowe, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność za Zamówienie.

Polityka prywatności serwisu [www.healthymeal.pl]

 

 

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu [www.healthymeal.pl jest Fitness Investments Group Sp. z o.o. KRS 0000688688, NIP: 8952149943
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 3. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 4. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 5. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego [pełna nazwa operatora], funkcjonującego pod adresem www.healthymeal.pl

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 7. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 8. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 12. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 13. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 14. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 3. Czas nadejścia zapytania,
 4. Czas wysłania odpowiedzi,
 5. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 6. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 7. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 8. Informacje o przeglądarce użytkownika,

Informacje o adresie IP

 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 3. Internet Explorer
 4. Chrome
 5. Safari
 6. Firefox
 7. Opera
 8. Android
 9. Safari (iOS)
 10. Windows Phone
 11. Blackberry